Thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020

0
226
Advertisement

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 5 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu 180,64 nghìn tấn cao su ( mã HS: 4001, 4002,4003,4005) trị giá 332,47 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019

Thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020Trong đó, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là 3 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc giảm nhập khẩu cao su từ các thị trường chủ chốt như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Xingapo…; Trong khi, tăng nhập khẩu cao su từ một số thị trường như: Đức, Cộng hòa Séc, Mianma…

5 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 12,89 nghìn tấn cao su, trị giá 20,16 triệu USD, giảm 17,7% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 7,1%, giảm so với mức 7,7% của 5 tháng đầu năm 2019.

Thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020

(mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của  TCHQ)

 

Thị Trường

5 tháng năm 2020 So với 5 tháng năm 2019 (%) Tỷ trọng tính theo lượng (%)
 

Lượng (tấn)

Trị giá (nghìn USD)  

Lượng

 

Trị giá

5 tháng

năm 2019

5 tháng

năm 2020

Tổng 180.642 332.474 -11,8 -13,8 100 100
In-đô-nê-xi-a 50.492 71.726 -9,3 -6,0 27,2 28,0
Thái Lan 38.993 56.210 -11,9 -9,9 21,6 21,6
Việt Nam 12.894 20.164 -17,7 -11,2 7,7 7,1
Trung Quốc 12.620 18.633 -4,4 -3,8 6,4 7,0
Nhật Bản 9.396 43.758 -39,7 -26,2 7,6 5,2
Hoa Kỳ 9.008 31.514 -16,7 -25,7 5,3 5,0
Đức 8.554 20.516 3,6 -2,3 4,0 4,7
Xin-ga-po 7.385 17.608 -29,6 -32,3 5,1 4,1
Cộng hòa Séc 7.278 9.225 224,6 198,8 1,1 4,0
Nga 5.200 8.256 -3,9 -15,5 2,6 2,9
Thị trường khác 18.823 34.864 -18,9 -20,0 11,3 10,4

Nguồn: VITIC