Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/11/2018

0
185
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/11/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,100-10,250 25
Zhejiang (East China) 10,400 50
Shanghai (East China) 10,250-10,300 -25
Tianjin (North China) 10,500-10,600 0
Yunnan (Southwest China) 10,450-10,500 -25
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,300 100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,000 0
Shanghai (East China) 10,600-10,700 50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 11,650-11,700 175
Shandong (North China) 11,600-11,650 125
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,350 25
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,150-10,200 25
SVR3L Shanghai (East China) 10,300-10,400 25
Zhejiang (East China) 10,400-10,500 50
Fujian (East China) 10,700 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,470-1,480 0
STR20 1,280-1,300 0
STR20 compound 1,290-1,310 0
Malaysia SMR20 1,270-1,290 0
SMR20 compound 1,280-1,290 0
Indonesia SIR20 1,320-1,330 20
SIR20 compound 1,340-1,350 10
Vietnam SVR3L 1,260-1,280 0
SVR10 1,180-1,200 10
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,410 0
STR20 1,290-1,310 0
STR20 compound 1,270-1,280 0
Malaysia SMR20 1,260 5
SMR20 compound 1,260-1,270 5
Indonesia SIR20 1,310-1,320 0

Nguồn: sci99.com