Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 26/10 đến 1/11/2018

0
382
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 26/10 đến 1/11/2018

Chủng loại ĐVT Đơn giá (USD) Cảng, cửa khẩu PTTT
Cao su thiên nhiên SVR10 Tấn 1260 Cảng CONT SPITC FOB
Cao su tự nhiên SVR 10, dạng khối Tấn 1310 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR20 Tấn 1330 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên SVR 20 Tấn 1315 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối Tấn 1470 Cty Phúc Long ICD FCA
Cao su tự nhiên SVR CV60, 35KGS/Bành Tấn 1446,488 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối Tấn 1499 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FCA
Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối Tấn 1436 Cảng ICD Phước Long 3 FCA
Cao su tự nhiên SVR CV60 Tấn 1410 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 Tấn 1360 Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên CV60 Tấn 1480 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam SVR CV60 Tấn 1420,159 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVRCV60 Tấn 1480 Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên SVRCV60 Tấn 1541,6 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng khối Tấn 1589,69 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 Tấn 1312,09 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L Tấn 1355 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Tấn 1395 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L Tấn 1371,984 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR CV60. KG 1462 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Tấn 1350 Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh) FOB

Nguồn: VITIC