Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/10/2018

0
188
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/10/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,350-10,500 -375
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 -250
Shanghai (East China) 10,500 -250
Tianjin (North China) 10,700-10,800 -350
Yunnan (Southwest China) 10,700-10,750 -125
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,500 -225
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,050-10,100 -175
Shanghai (East China) 10,600-10,700 -250
Thai RSS3 Shanghai (East China) 11,850 -425
Shandong (North China) 11,700-11,750 -375
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,350-10,450 -250
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300-10,400 -150
SVR3L Shanghai (East China) 10,550 -200
Zhejiang (East China) 10,650 -50
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,480-1,490 -40
STR20 1,330-1,340 -20
STR20 compound 1,340-1,350 -10
Malaysia SMR20 1,310-1,320 -20
SMR20 compound 1,310-1,320 -30
Indonesia SIR20 1,330-1,340 -20
SIR20 compound 1,350-1,360 -20
Vietnam SVR3L 1,280-1,290 -40
SVR10 1,200-1,210 -40
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,420-1,440 -30
STR20 1,290 -55
STR20 compound 1,290 -30
Malaysia SMR20 1,280-1,290 -30
SMR20 compound 1,280-1,290 -30
Indonesia SIR20 1,300-1,310 -30

Nguồn: sci99.com