Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/10/2018

0
118
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/10/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 50
Zhejiang (East China) 10,900-11,000 0
Shanghai (East China) 10,900-10,950 25
Tianjin (North China) 11,000-11,100 -50
Yunnan (Southwest China) 11,100-11,200 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,100 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,300-10,400 0
Shanghai (East China) 10,900-11,000 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,600-12,650 0
Shandong (North China) 12,500-12,550 50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,650-10,700 -75
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,600-10,650 -75
SVR3L Shanghai (East China) 10,850-10,900 -25
Zhejiang (East China) 11,000 0
Fujian (East China) 11,000-11,100 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,540-1,550 -10
STR20 1,380-1,390 -10
STR20 compound 1,380-1,390 -20
Malaysia SMR20 1,340-1,350 0
SMR20 compound 1,350-1,360 0
Indonesia SIR20 1,360-1,370 -10
SIR20 compound 1,380-1,390 -10
Vietnam SVR3L 1,340-1,360 0
SVR10 1,250-1,260 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,460-1,470 -20
STR20 1,360-1,370 -10
STR20 compound 1,340-1,350 -15
Malaysia SMR20 1,340 -10
SMR20 compound 1,330-1,340 -10
Indonesia SIR20 1,360 -15

Nguồn: sci99.com