Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/10/2018

0
107

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/10/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,000-11,200 -200
Zhejiang (East China) 11,200 -200
Shanghai (East China) 11,100-11,200 -150
Tianjin (North China) 11,300 -100
Yunnan (Southwest China) 11,200 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,300-11,400 -50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,400-10,500 0
Shanghai (East China) 11,000-11,100 50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,900 -250
Shandong (North China) 12,850-12,900 -50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 11,100-11,200 125
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,900 -50
SVR3L Shanghai (East China) 11,100-11,200 -250
Zhejiang (East China) 11,200-11,300 -200
Fujian (East China) 11,300 -50
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,570-1,580 -10
STR20 1,410-1,420 0
STR20 compound 1,420-1,430 0
Malaysia SMR20 1,370-1,390 -5
SMR20 compound 1,380-1,390 -10
Indonesia SIR20 1,400-1,410 0
SIR20 compound 1,410-1,420 0
Vietnam SVR3L 1,370-1,380 5
SVR10 1,280 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,480-1,500 -30
STR20 1,370-1,390 -25
STR20 compound 1,370-1,390 -5
Malaysia SMR20 1,360-1,380 -20
SMR20 compound 1,360-1,370 -20
Indonesia SIR20 1,370-1,380 0

Nguồn: sci99.com