Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/10/2018

0
99
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/10/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,200-11,400 400
Zhejiang (East China) 11,400 550
Shanghai (East China) 11,300 425
Tianjin (North China) 11,400 350
Yunnan (Southwest China) 11,100-11,300 150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,400 550
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,400-10,500 250
Shanghai (East China) 11,000 450
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,100-13,200 500
Shandong (North China) 12,900-12,950 425
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,950-11,100 225
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,900-11,000 175
SVR3L Shanghai (East China) 11,400 500
Zhejiang (East China) 11,400-11,500 500
Fujian (East China) 11,300-11,400 300
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,580-1,590 30
STR20 1,410-1,420 25
STR20 compound 1,420-1,430 25
Malaysia SMR20 1,380-1,390 20
SMR20 compound 1,390-1,400 20
Indonesia SIR20 1,400-1,410 30
SIR20 compound 1,410-1,420 20
Vietnam SVR3L 1,370 10
SVR10 1,280 15
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,510-1,530 35
STR20 1,400-1,410 25
STR20 compound 1,380-1,390 20
Malaysia SMR20 1,380-1,400 35
SMR20 compound 1,380-1,390 25
Indonesia SIR20 1,370-1,380 25

Nguồn: sci99.com