Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/9/2018

0
41

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/9/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,000-11,200 100
Zhejiang (East China) 11,100-11,200 100
Shanghai (East China) 11,100 0
Tianjin (North China) 11,200 50
Yunnan (Southwest China) 10,900-11,000 -150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,000 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,000-10,100 -100
Shanghai (East China) 10,600-10,700 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,850-12,900 25
Shandong (North China) 12,800-12,850 75
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,800-10,900 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,800 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,900-11,000 -50
Zhejiang (East China) 11,200-11,300 150
Fujian (East China) 11,300 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,570-1,580 0
STR20 1,400-1,410 0
STR20 compound 1,400-1,420 -5
Malaysia SMR20 1,380-1,390 -10
SMR20 compound 1,390-1,400 0
Indonesia SIR20 1,380-1,390 -10
SIR20 compound 1,400-1,420 0
Vietnam SVR3L 1,355-1,365 -5
SVR10 1,270 -5
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,490-1,500 0
STR20 1,390-1,410 0
STR20 compound 1,360-1,370 0
Malaysia SMR20 1,360-1,370 0
SMR20 compound 1,360-1,370 10
Indonesia SIR20 1,350 5

Nguồn: sci99.com