Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/8/2018

0
2450
Advertisement

Tham khảo số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc đến ngày 30/8/2018

Aug 30, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Area

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 15/8/2018 77,200 3,700 123,700 204,600
Tồn kho đến 30/8/2018 92,300 3,700 121,900 217,900
Thay đổi +15,100 0 -1,800 +13,300
Tỷ lệ thay đổi +19.56% 0.00% -1.46% +6.50%

Nguồn: sci99.com