Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 18/9/2018

0
186
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 18/9/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,700-10,800 0
Zhejiang (East China) 10,700 0
Shanghai (East China) 10,600-10,700 0
Tianjin (North China) 10,700-10,800 0
Yunnan (Southwest China) 10,800-10,900 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,600-10,700 -50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,900-10,000 0
Shanghai (East China) 10,400 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,500 0
Shandong (North China) 12,400-12,500 25
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,500-10,600 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,500-10,550 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,700-10,800 0
Zhejiang (East China) 10,900 0
Fujian (East China) 10,900 -200
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,540-1,550 0
STR20 1,370-1,380 0
STR20 compound 1,370-1,390 0
Malaysia SMR20 1,350-1,360 0
SMR20 compound 1,360-1,370 0
Indonesia SIR20 1,350-1,360 0
SIR20 compound 1,350-1,370 0
Vietnam SVR3L 1,350 0
SVR10 1,260 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,490 0
STR20 1,360-1,380 15
STR20 compound 1,340-1,350 0
Malaysia SMR20 1,340-1,350 5
SMR20 compound 1,330-1,340 0
Indonesia SIR20 1,330-1,350 0

Nguồn: sci99.com