Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/9/2018

0
281

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/9/2018

  1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt

Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,400-10,450 0
Zhejiang (East China) 10,500 50
Shanghai (East China) 10,650 200
Tianjin (North China) 10,400-10,500 0
Yunnan (Southwest China) 10,700-10,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,500 25
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,700-9,800 0
Shanghai (East China) 10,200-10,300 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,500-12,600 125
Shandong (North China) 12,400-12,500 0
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,500 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,400-10,500 -25
SVR3L Shanghai (East China) 10,600-10,650 0
Zhejiang (East China) 10,700 0
Fujian (East China) 10,900 0
  1. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt

Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,530-1,540 0
STR20 1,350-1,370 0
STR20 compound 1,360-1,380 5
Malaysia SMR20 1,340-1,350 0
SMR20 compound 1,340-1,360 -5
Indonesia SIR20 1,340-1,360 -5
SIR20 compound 1,360-1,380 0
Vietnam SVR3L 1,330-1,340 0
SVR10 1,250-1,260 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,460-1,470 0
STR20 1,340-1,360 5
STR20 compound 1,330-1,340 0
Malaysia SMR20 1,330-1,350 5
SMR20 compound 1,320-1,330 0
Indonesia SIR20 1,320-1,340 0

Nguồn: sci99.com