“Ông lớn” cao su vẫn âm u vì nợ

0
576
Advertisement

VRG (mã GVR) mới đây đã công bố báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét với nợ phải trả ở mức 28.179 tỷ đồng, trong đó có 13.763 tỷ đồng nợ vay.

Thời điểm 30/06, nợ phải trả của VRG ở mức 28.179 tỷ đồng trong đó có 13.763 tỷ đồng nợ vay. Ngoài ra, VRG còn khoản nợ xấu lên đến 1.139 tỷ đồng phát sinh từ các khoản phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – CTCP (VRG) chỉ đạt 1.378 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn giảm hơn 87% khiến biên lãi gộp tăng từ 20,9% lên 40,6%. Lợi nhuận gộp thu về 560 tỷ đồng.

Thời điểm 30/06, nợ phải trả của VRG ở mức 28.179 tỷ đồng trong đó có 13.763 tỷ đồng nợ vay. Ngoài ra, VRG còn khoản nợ xấu lên đến 1.139 tỷ đồng phát sinh từ các khoản phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác. VRG trích lập dự phòng lên đến 522,8 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn và hơn 28 tỷ đồng cho khoản phải thu dài hạn.

Khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 89 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm 30/06, VRG có hai đơn vị liên doanh, liên kết là CTCP gỗ MDF VRG – Dongwha và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG.

Cùng đà giảm của doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng giảm mạnh lần lượt 80% và 20,5% đồng thời lợi nhuận khác cũng giảm từ 967 tỷ đồng xuống chỉ còn 270 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018. Kết quả, VRG thu về 126,6 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm gần 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn gần 95 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu còn 24 đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đầu năm 2018, Tập đoàn Cao su đặt mục tiêu từ đây đến cuối năm doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt hơn 19.000 tỷ đồng và 3.811 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở giá cao su bình quân năm nay là 36,5 triệu đồng một tấn. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, VRG mới hoàn thành 7,3% kế hoạch doanh thu và 3,3% kế hoạch lợi nhuận.

Về tài chính, tổng tài sản của VRG đạt mức 76.608 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 2,4% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 74,2% tổng tài sản trong đó chủ yếu là 24.715 tỷ đồng tài sản cố định và 24.759 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang phần lớn nằm tại vườn cây cao su KTCB với 22.194 tỷ đồng.

Nguyễn Việt (Diễn đàn Doanh nghiê[j)