Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 4/9/2018

0
169

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 4/9/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,200-10,350 25
Zhejiang (East China) 10,200-10,300 0
Shanghai (East China) 10,300 50
Tianjin (North China) 10,200-10,300 0
Yunnan (Southwest China) 10,600-10,800 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,350 100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,600-9,700 0
Shanghai (East China) 10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400 0
Shandong (North China) 12,300-12,400 -25
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,450-10,550 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,400-10,450 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,500-10,700 75
Zhejiang (East China) 10,600 0
Fujian (East China) 10,900 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,550-1,570 0
STR20 1,350-1,370 -5
STR20 compound 1,360-1,370 -10
Malaysia SMR20 1,350 0
SMR20 compound 1,350-1,360 0
Indonesia SIR20 1,350-1,360 5
SIR20 compound 1,360-1,380 0
Vietnam SVR3L 1,340 0
SVR10 1,250 -10
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,480 0
STR20 1,335-1,345 0
STR20 compound 1,325-1,335 0
Malaysia SMR20 1,325-1,335 0
SMR20 compound 1,320-1,330 5
Indonesia SIR20 1,330-1,340 0

Nguồn: sci99.com