Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 31/8/2018

0
641
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 31/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,350-10,450 0
Zhejiang (East China) 10,600 50
Shanghai (East China) 10,550 100
Tianjin (North China) 10,400-10,500 0
Yunnan (Southwest China) 10,900-11,000 200
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,650 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,800 50
Shanghai (East China) 10,500 50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,750 125
Shandong (North China) 12,600 150
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,650-10,700 50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,600-10,650 25
SVR3L Shanghai (East China) 10,700-10,800 0
Zhejiang (East China) 10,900 50
Fujian (East China) 11,000 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,580-1,600 15
STR20 1,390-1,400 5
STR20 compound 1,390-1,400 0
Malaysia SMR20 1,370-1,380 5
SMR20 compound 1,370-1,380 0
Indonesia SIR20 1,390-1,400 0
SIR20 compound 1,410-1,420 0
Vietnam SVR3L 1,340 -5
SVR10 1,260 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,500 0
STR20 1,360-1,370 0
STR20 compound 1,350-1,360 0
Malaysia SMR20 1,350-1,360 0
SMR20 compound 1,340-1,350 0
Indonesia SIR20 1,360-1,370 -10

Nguồn: sci99.com