Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/8/2018

0
163
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,350-10,500 75
Zhejiang (East China) 10,600 100
Shanghai (East China) 10,500-10,600 50
Tianjin (North China) 10,400-10,500 0
Yunnan (Southwest China) 10,800-10,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,550-10,600 -125
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,800 0
Shanghai (East China) 10,500-10,600 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,700-12,800 -50
Shandong (North China) 12,750-12,850 150
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,650-10,850 50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,600-10,700 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,800-10,900 0
Zhejiang (East China) 10,800 -50
Fujian (East China) 11,000 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,600-1,620 0
STR20 1,430-1,440 0
STR20 compound 1,430-1,450 0
Malaysia SMR20 1,410-1,430 0
SMR20 compound 1,410-1,430 0
Indonesia SIR20 1,420-1,440 0
SIR20 compound 1,430-1,450 0
Vietnam SVR3L 1,360-1,370 15
SVR10 1,280 5
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,500 0
STR20 1,370-1,380 0
STR20 compound 1,370-1,380 0
Malaysia SMR20 1,360-1,370 -5
SMR20 compound 1,360 0
Indonesia SIR20 1,390-1,400 0

Nguồn: sci99.com