Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/8/2018 tăng mạnh

0
460
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,450-10,550 650
Zhejiang (East China) 10,600-10,700 700
Shanghai (East China) 10,500-10,600 700
Tianjin (North China) 10,550-10,600 625
Yunnan (Southwest China) 11,000 500
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,500-10,600 650
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,900-10,000 475
Shanghai (East China) 10,600 550
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,800-12,900 650
Shandong (North China) 12,700-12,800 600
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,800-11,000 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,700-10,900 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,950-11,000 525
Zhejiang (East China) 11,000-11,100 500
Fujian (East China) 11,100-11,200 500
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,590-1,610 0
STR20 1,420-1,430 0
STR20 compound 1,420-1,440 0
Malaysia SMR20 1,410-1,420 10
SMR20 compound 1,410-1,420 10
Indonesia SIR20 1,420-1,430 0
SIR20 compound 1,430-1,450 0
Vietnam SVR3L 1,380 35
SVR10 1,315 40
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,550 15
STR20 1,380-1,400 -5
STR20 compound 1,380-1,390 0
Malaysia SMR20 1,380-1,390 -5
SMR20 compound 1,370-1,380 20
Indonesia SIR20 1,400-1,410 30

Nguồn: sci99.com