Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 20/8/2018

0
114
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 20/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,700-10,000 50
Zhejiang (East China) 9,900-10,000 0
Shanghai (East China) 9,800-9,900 0
Tianjin (North China) 9,900-10,000 0
Yunnan (Southwest China) 10,300-10,550 25
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 9,900 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,450-9,500 50
Shanghai (East China) 10,000-10,100 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,200 0
Shandong (North China) 12,100-12,200 0
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300-10,400 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,250-10,300 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,400 0
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 50
Fujian (East China) 10,700 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,560-1,570 30
STR20 1,370-1,390 20
STR20 compound 1,380-1,400 20
Malaysia SMR20 1,360-1,380 15
SMR20 compound 1,370-1,380 10
Indonesia SIR20 1,380-1,390 10
SIR20 compound 1,390-1,410 5
Vietnam SVR3L 1,305 -25
SVR10 1,245 -5
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,480-1,490 10
STR20 1,340-1,350 0
STR20 compound 1,330-1,340 5
Malaysia SMR20 1,330-1,340 -5
SMR20 compound 1,320-1,340 5
Indonesia SIR20 1,330-1,340 0

Nguồn: sci99.com