Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/8/2018

0
142

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,050-10,250 -50
Zhejiang (East China) 10,250 0
Shanghai (East China) 10,200 0
Tianjin (North China) 10,050 0
Yunnan (Southwest China) 10,500-10,600 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,200 -25
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500-9,600 0
Shanghai (East China) 10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400-12,450 0
Shandong (North China) 12,300-12,400 0
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,400-10,500 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,350-10,400 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,600 0
Zhejiang (East China) 10,700 0
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,550-1,560 0
STR20 1,390-1,400 0
STR20 compound 1,400-1,410 0
Malaysia SMR20 1,370-1,380 0
SMR20 compound 1,380-1,390 0
Indonesia SIR20 1,380-1,400 -5
SIR20 compound 1,410-1,420 0
Vietnam SVR3L 1,300-1,310 0
SVR10 1,260 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,490-1,500 0
STR20 1,350-1,360 -10
STR20 compound 1,360 0
Malaysia SMR20 1,350-1,360 -5
SMR20 compound 1,350-1,360 0
Indonesia SIR20 1,350-1,360 0

Nguồn: sci99.com