Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/7/2018

0
1874
Advertisement

Tham khảo số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc đến ngày 30/7/2018

Jul 30, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Area

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 15/7/2018 78,500 3,700 117,900 200,100
Tồn kho đến 30/7/2018 79,800 3,700 122,700 206,200
Thay đổi +1,300 0 +4,800 +6,100
Tỷ lệ thay đổi +1.66% 0.00% +4.07% +3.05%

Nguồn: sci99.com