Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/8/2018

0
131
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,950-10,050 200
Zhejiang (East China) 10,000-10,100 100
Shanghai (East China) 10,050 150
Tianjin (North China) 9,900 150
Yunnan (Southwest China) 10,550 25
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,050 200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,400-9,500 25
Shanghai (East China) 10,100-10,200 200
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,350 250
Shandong (North China) 12,200-12,250 275
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,250-10,350 50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,250 75
SVR3L Shanghai (East China) 10,350 150
Zhejiang (East China) 10,400 0
Fujian (East China) 10,800 200
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,530-1,540 -15
STR20 1,370-1,380 30
STR20 compound 1,380-1,390 20
Malaysia SMR20 1,360-1,370 30
SMR20 compound 1,360-1,370 10
Indonesia SIR20 1,370-1,380 20
SIR20 compound 1,390-1,400 20
Vietnam SVR3L 1,290-1,310 -15
SVR10 1,230 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,490-1,500 15
STR20 1,330-1,340 10
STR20 compound 1,340-1,360 35
Malaysia SMR20 1,330 30
SMR20 compound 1,330-1,340 30
Indonesia SIR20 1,340-1,350 10

Nguồn: sci99.com