Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/8/2018

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/8/2018

0
131

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,800-10,000 0
Zhejiang (East China) 10,000 0
Shanghai (East China) 9,900 -50
Tianjin (North China) 9,800-9,900 0
Yunnan (Southwest China) 10,500-10,600 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 9,900 -50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,400-9,450 -50
Shanghai (East China) 10,000 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,200 0
Shandong (North China) 12,000-12,100 0
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,250-10,350 75
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,250 25
SVR3L Shanghai (East China) 10,200-10,300 -25
Zhejiang (East China) 10,400-10,500 -50
Fujian (East China) 10,700 -100
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,560-1,570 0
STR20 1,340-1,350 -10
STR20 compound 1,360-1,370 0
Malaysia SMR20 1,330-1,340 -5
SMR20 compound 1,350-1,360 0
Indonesia SIR20 1,350-1,360 0
SIR20 compound 1,370-1,380 0
Vietnam SVR3L 1,310-1,320 -5
SVR10 1,230 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,480 -15
STR20 1,320-1,330 10
STR20 compound 1,320 5
Malaysia SMR20 1,300-1,310 0
SMR20 compound 1,300-1,320 5
Indonesia SIR20 1,320-1,330 0

Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN