Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/7/2018 tăng

0
304
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,100 50
Zhejiang (East China) 10,100-10,200 150
Shanghai (East China) 10,000-10,050 125
Tianjin (North China) 9,900 50
Yunnan (Southwest China) 10,500-10,600 150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,000 100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,450-9,500 25
Shanghai (East China) 10,050 50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400 150
Shandong (North China) 12,200-12,300 200
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,250 -25
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200 25
SVR3L Shanghai (East China) 10,400 150
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 50
Fujian (East China) 10,800 100
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,560-1,570 60
STR20 1,360-1,380 30
STR20 compound 1,380-1,390 35
Malaysia SMR20 1,350-1,370 20
SMR20 compound 1,360-1,370 25
Indonesia SIR20 1,360-1,370 30
SIR20 compound 1,380-1,390 50
Vietnam SVR3L 1,320-1,330 22
SVR10 1,240-1,250 7
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,500 0
STR20 1,320-1,330 0
STR20 compound 1,310-1,330 0
Malaysia SMR20 1,310-1,320 5
SMR20 compound 1,300-1,320 0
Indonesia SIR20 1,320-1,330 0

Nguồn: sci99.com