Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/7/2018

0
1675
Advertisement

Tham khảo số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc đến ngày 15/7/2018

Jul 15, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Area

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 30/6/2018 73,300 3,700 111,500 188,500
Tồn kho đến 15/7/2018 78,500 3,700 117,900 200,100
Thay đổi +5,200 0 +6,400 +11,600
Tỷ lệ thay đổi +7.09% 0.00% +5.74% +6.15%

Nguồn: sci99.com