Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 18/7/2018

0
307
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 18/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,200 -50
Zhejiang (East China) 10,200-10,300 0
Shanghai (East China) 10,050-10,100 0
Tianjin (North China) 10,000-10,100 0
Yunnan (Southwest China) 10,600 50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,100-10,150 25
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500-9,600 -25
Shanghai (East China) 10,100-10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,450 0
Shandong (North China) 12,200-12,300 -25
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,250-10,350 -25
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,150-10,200 -75
SVR3L Shanghai (East China) 10,450 0
Zhejiang (East China) 10,600-10,700 0
Fujian (East China) 10,900 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,530-1,540 10
STR20 1,380-1,390 10
STR20 compound 1,390-1,400 20
Malaysia SMR20 1,360-1,370 0
SMR20 compound 1,370-1,380 10
Indonesia SIR20 1,370-1,380 10
SIR20 compound 1,385-1,395 10
Vietnam SVR3L 1,330-1,340 0
SVR10 1,270-1,280 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,500 0
STR20 1,340 5
STR20 compound 1,330-1,340 0
Malaysia SMR20 1,330-1,340 0
SMR20 compound 1,325-1,330 0
Indonesia SIR20 1,330-1,350 0

Nguồn: sci99.com