Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tạ Trung Quốc ngày 12/7/2018

Giá cao su thiên nhiên tạ Trung Quốc ngày 12/7/2018

0
141

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tạ Trung Quốc ngày 12/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,100 0
Zhejiang (East China) 10,100-10,200 0
Shanghai (East China) 10,000-10,050 0
Tianjin (North China) 10,000 0
Yunnan (Southwest China) 10,400-10,500 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,000 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500 0
Shanghai (East China) 10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400 0
Shandong (North China) 12,200-12,300 -50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,250-10,350 -25
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,250 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,450-10,500 0
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 0
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
 
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,520-1,530 0
STR20 1,350-1,370 -10
STR20 compound 1,360-1,370 -10
Malaysia SMR20 1,350-1,360 -5
SMR20 compound 1,360-1,370 0
Indonesia SIR20 1,355-1,365 0
SIR20 compound 1,375-1,385 0
Vietnam SVR3L 1,350-1,360 -5
SVR10 1,280-1,290 -5
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,500 -10
STR20 1,340-1,350 0
STR20 compound 1,340-1,350 0
Malaysia SMR20 1,340 0
SMR20 compound 1,330-1,340 -5
Indonesia SIR20 1,350-1,360 0

Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN