Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/7/2018

0
133
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,100 50
Zhejiang (East China) 10,100-10,200 -100
Shanghai (East China) 10,000-10,050 0
Tianjin (North China) 10,000 -50
Yunnan (Southwest China) 10,400-10,600 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,000 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,400-9,600 -100
Shanghai (East China) 10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400 -25
Shandong (North China) 12,300 50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300-10,350 -50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,250 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,450-10,500 -25
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 -150
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,520-1,530 -10
STR20 1,360-1,380 -5
STR20 compound 1,370-1,380 -10
Malaysia SMR20 1,350-1,370 0
SMR20 compound 1,360-1,370 0
Indonesia SIR20 1,355-1,365 0
SIR20 compound 1,375-1,385 0
Vietnam SVR3L 1,350-1,370 -5
SVR10 1,280-1,300 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,510 0
STR20 1,340-1,350 0
STR20 compound 1,340-1,350 -5
Malaysia SMR20 1,340 0
SMR20 compound 1,340 10
Indonesia SIR20 1,350-1,360 0

Nguồn: sci99.com