Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/6/2018

0
1499

Tham khảo số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc đến ngày 30/6/2018

Jun 30, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Area

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 15/6/2018 69,800 3,700 108,500 182,000
Tồn kho đến 30/6/2018 73,300 3,700 111,500 188,500
Thay đổi +3,500 0 +3,000 +6,500
Tỷ lệ thay đổi +5.01% 0.00% +2.76% +3.57%

Nguồn: sci99.com