Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/7/2018

0
138

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,000 0
Zhejiang (East China) 10,200-10,300 50
Shanghai (East China) 10,000-10,050 25
Tianjin (North China) 10,000-10,100 0
Yunnan (Southwest China) 10,400-10,600 50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,000 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,600 0
Shanghai (East China) 10,200 50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400-12,450 25
Shandong (North China) 12,200-12,300 0
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,350-10,400 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,250 -75
SVR3L Shanghai (East China) 10,500 100
Zhejiang (East China) 10,700 50
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,530-1,540 0
STR20 1,370-1,380 -10
STR20 compound 1,380-1,390 0
Malaysia SMR20 1,350-1,370 -15
SMR20 compound 1,360-1,370 -10
Indonesia SIR20 1,355-1,365 0
SIR20 compound 1,375-1,385 0
Vietnam SVR3L 1,360-1,370 -5
SVR10 1,280-1,300 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,480-1,500 0
STR20 1,360-1,400 0
STR20 compound 1,360-1,380 0
Malaysia SMR20 1,360 0
SMR20 compound 1,350-1,360 0
Indonesia SIR20 1,350-1,360 0

Nguồn: sci99.com