Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/7/2018

0
207
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,000 -125
Zhejiang (East China) 10,100-10,200 0
Shanghai (East China) 10,000 -75
Tianjin (North China) 10,000-10,100 +50
Yunnan (Southwest China) 10,400 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 9,900-10,000 -50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500 -50
Shanghai (East China) 10,100-10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,300-12,400 -50
Shandong (North China) 12,100-12,200 -100
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300-10,400 0
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,300 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,350-10,400 -25
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 -50
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,555-1,565 -5
STR20 1,380-1,390 0
STR20 compound 1,380-1,400 +5
Malaysia SMR20 1,370-1,380 0
SMR20 compound 1,370-1,380 0
Indonesia SIR20 1,355-1,365 -5
SIR20 compound 1,375-1,385 -5
Vietnam SVR3L 1,350-1,360 0
SVR10 1,280-1,285 -7
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,480-1,500 0
STR20 1,360-1,370 0
STR20 compound 1,350-1,360 0
Malaysia SMR20 1,360 0
SMR20 compound 1,340-1,350 0
Indonesia SIR20 1,340-1,350 0

Nguồn: sci99.com