Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 3/7/2018

0
149
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 3/7/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,100-10,200 0
Zhejiang (East China) 10,200 +50
Shanghai (East China) 10,200 0
Tianjin (North China) 10,000-10,100 -25
Yunnan (Southwest China) 10,400 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,100 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500-9,600 0
Shanghai (East China) 10,200-10,300 -50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,500-12,550 -25
Shandong (North China) 12,250-12,300 -50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,400-10,450 +75
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,500-10,550 -25
Zhejiang (East China) 10,600-10,700 0
Fujian (East China) 10,900 +100

 

  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,570-1,580 0
STR20 1,390-1,410 0
STR20 compound 1,400-1,410 0
Malaysia SMR20 1,380-1,390 0
SMR20 compound 1,380-1,390 0
Indonesia SIR20 1,370-1,380 -5
SIR20 compound 1,390-1,400 0
Vietnam SVR3L 1,350-1,380 -5
SVR10 1,300-1,310 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,540 0
STR20 1,370-1,380 0
STR20 compound 1,360-1,370 -10
Malaysia SMR20 1,370 0
SMR20 compound 1,350-1,360 -20
Indonesia SIR20 1,350-1,370 -25

Nguồn:sci99.com