Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/6/2018

0
280
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/6/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,000-10,200 0
Zhejiang (East China) 10,200-10,300 0
Shanghai (East China) 10,100-10,150 0
Tianjin (North China) 10,100 -50
Yunnan (Southwest China) 10,400-10,500 -100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,100 -25
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500-9,550 -75
Shanghai (East China) 10,100-10,200 +150
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,450-12,500 -25
Shandong (North China) 12,200-12,300 -50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300-10,400 +50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,300 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,450-10,500 -75
Zhejiang (East China) 10,700 0
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,570-1,590 0
STR20 1,400-1,420 0
STR20 compound 1,410-1,420 -5
Malaysia SMR20 1,390-1,400 -5
SMR20 compound 1,390-1,400 -5
Indonesia SIR20 1,385-1,390 0
SIR20 compound 1,390-1,400 0
Vietnam SVR3L 1,370-1,400 0
SVR10 1,300-1,310 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,540 0
STR20 1,370-1,390 -10
STR20 compound 1,370-1,390 -5
Malaysia SMR20 1,370-1,380 -10
SMR20 compound 1,360-1,380 -5
Indonesia SIR20 1,380-1,390 0

 Nguồn: sci99.com