Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/6/2018

0
128
Advertisement

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/6/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,000-10,200 0
Zhejiang (East China) 10,200-10,300 +50
Shanghai (East China) 10,100-10,150 +25
Tianjin (North China) 10,100-10,200 -100
Yunnan (Southwest China) 10,500-10,600 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,100-10,150 +50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,600 +100
Shanghai (East China) 10,000 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,500 +50
Shandong (North China) 12,300 +50
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300 -50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,200-10,300 -50
SVR3L Shanghai (East China) 10,500-10,600 0
Zhejiang (East China) 10,700 0
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,570-1,590 0
STR20 1,400-1,420 -15
STR20 compound 1,410-1,430 -5
Malaysia SMR20 1,390-1,410 -10
SMR20 compound 1,390-1,410 -10
Indonesia SIR20 1,385-1,390 -7
SIR20 compound 1,390-1,400 -15
Vietnam SVR3L 1,370-1,400 0
SVR10 1,300-1,310 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,540 +10
STR20 1,380-1,400 -15
STR20 compound 1,380-1,390 0
Malaysia SMR20 1,380-1,390 -15
SMR20 compound 1,370-1,380 0
Indonesia SIR20 1,380-1,390 0

 Nguồn: sci99.com