Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/6/2018

0
183

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/6/2018

  1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt

Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,000-10,200 +25
Zhejiang (East China) 10,200 +50
Shanghai (East China) 10,100 0
Tianjin (North China) 10,200-10,300 0
Yunnan (Southwest China) 10,400-10,600 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,050-10,100 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500 0
Shanghai (East China) 10,000 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,400-12,500 0
Shandong (North China) 12,200-12,300 -100
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300-10,400 -50
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,300 0
SVR3L Shanghai (East China) 10,500-10,600 +50
Zhejiang (East China) 10,700 +50
Fujian (East China) 10,800 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,570-1,590 0
STR20 1,410-1,440 +10
STR20 compound 1,410-1,440 +5
Malaysia SMR20 1,400-1,420 +5
SMR20 compound 1,400-1,420 0
Indonesia SIR20 1,390-1,400 0
SIR20 compound 1,400-1,420 0
Vietnam SVR3L 1,370-1,400 0
SVR10 1,300-1,310 0
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,520-1,540 +10
STR20 1,400-1,410 +10
STR20 compound 1,380-1,390 +5
Malaysia SMR20 1,400 +5
SMR20 compound 1,370-1,380 +10
Indonesia SIR20 1,380-1,390 0

Nguồn: sci99.com