Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 8/6 đến ngày 14/6/2018

0
263
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8/6 đến ngày 14/6/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1480 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L&VN KG 3,7037 HO CHI MINH FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1653,29 CANG ICD SOTRANS FCA
Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)&VN TAN 1630 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 &VN TAN 1550 CT KV M.NAM SOTRANS FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1637 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN TAN 1660 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1670,86 TP.HCM ICD TRANSIMEX FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. MỚI 100%& TAN 1908 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1540 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) TAN 1555 CTY SX XNK TAY NAM FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1260 KGS/ KIỆN&VN TAN 1540 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN TAN 1649,24 CANG ICD PHUOCLONG 3 FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN TAN 1578,9 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN LATEX HA 60% DRC MỚI 100% ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM&VN TAN 1055 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên) TAN 1610 CTY SX XNK TAY NAM FOB

Nguồn: VITIC