Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 18/6/2018

0
223
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại một số nước châu Á ngày 18/6/2018

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 7/2018) $1.57/kg
Thai STR20 (giao tháng 7/2018)  $1.37/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 7/2018) $1,110/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 7/2018) $1,210/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 7/2018) $1.37/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 7/2018)  N.A.
Thai USS3  44.50 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ Rubber Authority of Thailand, Malaysian Rubber Board,  International Rubber Consortium và một trang web chuyên cung cấp giá cao su của Thái Lan.

Theo Reuters