Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/5/2018

0
345
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/5/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 +50
  Zhejiang (East China) 11,000-11,100 0
  Shanghai (East China) 10,900-11,000 +75
  Tianjin (North China) 10,900 +100
  Yunnan (Southwest China) 10,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,900 +50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,000-10,100 +300
  Shanghai (East China) 10,300 +100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,650 +100
  Shandong (North China) 13,300-13,400 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,900-10,950 +75
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,800-10,850 +50
SVR3L Hengshui (North China) 10,550-10,600 +25
  Shanghai (East China) 10,500-10,600 0
  Shandong (North China) 10,400-10,500 0
  Zhejiang (East China) 10,700-10,800 0
  Guangdong (South China) 10,700 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,850-1,860 0
    STR20 1,530-1,550 +25
    STR20 composite 1,530-1,560 +20
  Malaysia SMR20 1,500-1,520 +5
    SMR20 composite 1,500-1,530 0
  Indonesia SIR20 1,480-1,500 0
    SIR20 composite 1,510-1,520 0
  Vietnam SVR3L 1,520-1,550 +35
    SVR10 1,440 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,750-1,760 0
    STR20 1,490 0
    STR20 composite 1,490-1,500 0
  Malaysia SMR20 1,470-1,490 0
    SMR20 composite 1,480-1,500 0
  Indonesia SIR20 1,480-1,490 0

Nguồn: sci99.com