Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 13/4 đến 19/4/2018

0
397
Advertisement

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 13/4 đến 19/4/2018

Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1504,93 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1482,18 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TU NHIEN DA DINH CHUAN VE KY THUAT SVR10. QUY CACH: 35 KGS/BANH. &VN TAN 1500 CANG TIEN SA(D.NANG) FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =3150 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1320 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN TAN 1659 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1710,5 CTY PHUC LONG ICD FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1646 XNK TAY NAM FCA
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1595 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 80 PALLET NHỰA (5 X 20)&VN TAN 1630 TNHH XNK TAY NAM FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’&VN TAN 1586 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN TAN 1705 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1837,6 CANG CAT LAI (HCM) FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1700 TP.HCM ICD TRANSIMEX FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%& TAN 1721,77 CANG CAT LAI (HCM) FCA
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60&VN TAN 1665,71 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN TAN 1580 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.& TAN 1660 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR3L, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET. TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20’&VN TAN 1650 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)&VN TAN 1590 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ( 100% cao su tự nhiên)&LA TAN 1580 CANG CAT LAI (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L đóng gói đồng nhất 33.33kg. Tổng cộng 96 kiện.&VN TAN 1600 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN TAN 1711,4 CANG CAT LAI (HCM) FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ DÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR)&VN TAN 1651 CANG CAT LAI (HCM) FCA

Nguồn: VITIC