Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/4/2018

0
169
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/4/2018

  1. Natural Rubber RMB Price

 

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,750 -50
Zhejiang (East China) 10,800 0
Shanghai (East China) 10,700 -100
Tianjin (North China) 10,600-10,700 -100
Yunnan (Southwest China) 10,800 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,600-10,700 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,600 0
Shanghai (East China) 10,200 -100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,350 -125
Shandong (North China) 13,250-13,350 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,600-10,700 50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,500-10,600 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,400 0
Shanghai (East China) 10,400 -100
Shandong (North China) 10,000-10,050 -25
Zhejiang (East China) 10,400-10,500 0
Guangdong (South China) 10,700 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,830-1,840 -10
STR20 1,480-1,490 -5
STR20 composite 1,480-1,505 -2
Malaysia SMR20 1,470-1,480 0
SMR20 composite 1,470-1,485 -2
Indonesia SIR20 1,460-1,470 -10
SIR20 composite 1,480-1,490 -10
Vietnam SVR3L 1,500 0
SVR10 1,375-1,400 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,750-1,760 0
STR20 1,470-1,490 0
STR20 composite 1,450-1,480 -10
Malaysia SMR20 1,450-1,470 -15
SMR20 composite 1,450-1,470 -5
Indonesia SIR20 1,470 10

Nguồn sci99.com