Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/4/2018

0
820
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/4/2018

April 15, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 30/3/2018 107,800 3,700 115,000 226,500
Tồn kho đến 15/4/2018 90,700 3,700 110,500 204,900
Thay đổi -17,100 0 -4,500 -21,600
Tỷ lệ thay đổi -15.86% 0.00% -3.91% -9.54%

Nguồn: sci99.com