Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 19/4/2018

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 19/4/2018

0
195

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 19/4/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,400-10,600 150
Zhejiang (East China) 10,600 100
Shanghai (East China) 10,550 175
Tianjin (North China) 10,350-10,500 100
Yunnan (Southwest China) 10,600-10,700 150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,550 200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,400-9,500 150
Shanghai (East China) 10,200-10,300 150
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,200 250
Shandong (North China) 13,100-13,200 250
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,300 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,200 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,200 100
Shanghai (East China) 10,150-10,200 175
Shandong (North China) 10,000-10,050 125
Zhejiang (East China) 10,200-10,300 50
Guangdong (South China) 10,500 100
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,830-1,850 35
STR20 1,480-1,500 45
STR20 composite 1,480-1,510 45
Malaysia SMR20 1,460-1,470 35
SMR20 composite 1,460-1,480 30
Indonesia SIR20 1,420-1,450 10
SIR20 composite 1,450-1,470 5
Vietnam SVR3L 1,430-1,460 20
SVR10 1,360 15
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,730 0
STR20 1,430 0
STR20 composite 1,420-1,430 0
Malaysia SMR20 1,420 0
SMR20 composite 1,420 0
Indonesia SIR20 1,430-1,440 0

Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN