Lỗ hai năm liên tiếp, Cao Su Quảng Nam vào diện kiểm soát

0
235
Advertisement

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã đưa cổ phiếu VHG của Công ty cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam (Mã:VHG) vào diện kiểm soát từ ngày 19/4/2018.

Lỗ hai năm liên tiếp, Cao Su Quảng Nam vào diện kiểm soát

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 âm 1.179 tỷ đồng và năm 2016 là âm 32.6 tỷ đồng căn cứ lần lượt trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 và 2016.

Theo đó, cổ phiếu VHG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào buổi chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận) kể từ ngày 19/4/2018.

Căn cứ giải trình của Công ty, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Kiểm toán nghi ngờ về hoạt động liên tục của Cao Su Quảng Nam

Mới đây, tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017, Kiểm toán viên đã có ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, hiện tại Công ty lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính dài hạn khác tại Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây theo giá trị sổ sách ước tính giá trị có thể thu hồi tại 31/12/2017 với số tiền là 170,3 tỷ đồng. Theo quy định, Công ty không phải trích lập số tiền nêu trên.

Theo đó làm cho kết quả kinh doanh năm 2017 lỗ từ 1.042 tỷ đồng xuống 871 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán đang lỗ từ 926 tỷ đồng xuống 755 tỷ đồng và làm cho chỉ tiêu “khoản dự phòng” trên báo cáo Lưu chuyển tiền tệ thay đổi từ 685.4 tỷ đồng xuống 515 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo thuyết minh mục VII.5, hiện tại Công ty chỉ còn đầu tư vào hai công ty con là Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Nam, Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Quảng Nam và một công ty liên kết là Công ty cổ phần Phát triển BĐS Tây Hồ Tây.

Các khoản đầu tư này hiện đang thua lỗ và khó có khả năng thu hồi đầy đủ vốn đầu tư ban đầu. Công ty cũng đã tạm ngưng các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, nhân sự cũng giảm sút.

Kiểm toán viên cho rằng, các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Thu Hà

Theo Kinh tế & Tiêu dùng