Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 4/4/2018

0
258
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 4/4/2018

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,500-10,600 -50
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 -50
Shanghai (East China) 10,600 0
Tianjin (North China) 10,500-10,700 0
Yunnan (Southwest China) 10,600-10,700 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,450-10,500 25
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,300-9,400 -50
Shanghai (East China) 10,100-10,300 -100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,200-13,400 -75
Shandong (North China) 13,000-13,100 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,200 -25
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,300 0
Shanghai (East China) 10,100-10,150 0
Shandong (North China) 9,900 0
Zhejiang (East China) 10,300 0
Guangdong (South China) 10,200 0

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,790-1,800 0
STR20 1,430-1,450 -10
STR20 composite 1,440-1,450 -15
Malaysia SMR20 1,420-1,430 -10
SMR20 composite 1,420-1,430 -20
Indonesia SIR20 1,400-1,410 -10
SIR20 composite 1,430-1,440 0
Vietnam SVR3L 1,430 0
SVR10 1,350 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,730-1,750 -10
STR20 1,430-1,440 -10
STR20 composite 1,420-1,440 -5
Malaysia SMR20 1,420-1,430 -10
SMR20 composite 1,400-1,410 -30
Indonesia SIR20 1,400 -10

Nguồn: sci99.com