Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/4/2018

0
173
Advertisement

Cập nhật giá

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,600-10,700 0
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 0
Shanghai (East China) 10,600 100
Tianjin (North China) 10,600-10,700 0
Yunnan (Southwest China) 10,650-10,700 -75
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,500 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,300-9,500 0
Shanghai (East China) 10,300 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,100-13,200 50
Shandong (North China) 13,000-13,100 50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,300 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,200 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,300 100
Shanghai (East China) 10,000-10,150 25
Shandong (North China) 9,900 0
Zhejiang (East China) 10,300 0
Guangdong (South China) 10,200 0

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,750-1,760 0
STR20 1,440-1,450 0
STR20 composite 1,450-1,460 0
Malaysia SMR20 1,420-1,440 0
SMR20 composite 1,420-1,440 0
Indonesia SIR20 1,400-1,410 0
SIR20 composite 1,420 0
Vietnam SVR3L 1,400 0
SVR10 1,360 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,750 0
STR20 1,440-1,450 0
STR20 composite 1,440-1,450 0
Malaysia SMR20 1,430-1,440 0
SMR20 composite 1,430-1,440 0
Indonesia SIR20 1,420-1,430 0

Nguồn: sci99.com