Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/3/2018

0
285
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 29/3/2018

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,500-10,600 50
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 0
Shanghai (East China) 10,500-10,600 0
Tianjin (North China) 10,500-10,700 150
Yunnan (Southwest China) 10,700 -650
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,400-10,500 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500-9,600 -100
Shanghai (East China) 10,300 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,100 0
Shandong (North China) 13,000 -50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,200 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,200 0
Shanghai (East China) 10,100 0
Shandong (North China) 9,900 0
Zhejiang (East China) 10,300 0
Guangdong (South China) 10,200 0

 

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,750-1,760 0
STR20 1,430-1,450 0
STR20 composite 1,450-1,460 0
Malaysia SMR20 1,420-1,440 0
SMR20 composite 1,440-1,450 0
Indonesia SIR20 1,400-1,410 0
SIR20 composite 1,420-1,430 0
Vietnam SVR3L 1,400 0
SVR10 1,360 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,680-1,700 0
STR20 1,380-1,410 0
STR20 composite 1,380-1,400 0
Malaysia SMR20 1,370-1,380 0
SMR20 composite 1,380-1,400 0
Indonesia SIR20 1,380-1,390 0

Nguồn: sci99.com