Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/3/2018

0
241
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 28/3/2018

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,400-10,600 -50
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 0
Shanghai (East China) 10,500-10,600 +50
Tianjin (North China) 10,400-10,500 0
Yunnan (Southwest China) 11,300-11,400 +250
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,500-10,600 +150
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,600-9,700 +50
Shanghai (East China) 10,300 +100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,100 +50
Shandong (North China) 13,000-13,100 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,200 +50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,200 0
Shanghai (East China) 10,100 -25
Shandong (North China) 9,900 -50
Zhejiang (East China) 10,300 +100
Guangdong (South China) 10,200 0

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,750-1,760 0
STR20 1,430-1,450 -5
STR20 composite 1,450-1,460 0
Malaysia SMR20 1,420-1,440 -5
SMR20 composite 1,440-1,450 0
Indonesia SIR20 1,400-1,410 0
SIR20 composite 1,420-1,430 0
Vietnam SVR3L 1,400 -15
SVR10 1,360 +10
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,680-1,700 +35
STR20 1,380-1,410 +10
STR20 composite 1,380-1,400 +5
Malaysia SMR20 1,370-1,380 0
SMR20 composite 1,380-1,400 +5
Indonesia SIR20 1,380-1,390 0

Nguồn: sci99.com