Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/3/2018

0
133
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/3/2018

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,400–10,700 +100
Zhejiang (East China) 10,500–10,600 +100
Shanghai (East China) 10,500 0
Tianjin (North China) 10,400–10,500 +150
Yunnan (Southwest China) 11,000–11,200 +400
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,400 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,500–9,700 +100
Shanghai (East China) 10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,000–13,100 +250
Shandong (North China) 13,000–13,100 +200
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100–10,200 +50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100 0
SVR3L Hengshui (North China) 10,200 +225
Shanghai (East China) 10,100–10,150 +200
Shandong (North China) 9,900–10,000 +250
Zhejiang (East China) 10,200 0
Guangdong (South China) 10,200 0

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,750–1,760 0
STR20 1,430–1,460 0
STR20 composite 1,450–1,460 0
Malaysia SMR20 1,430–1,440 0
SMR20 composite 1,440–1,450 0
Indonesia SIR20 1,400–1,410 0
SIR20 composite 1,420–1,430 0
Vietnam SVR3L 1,400–1,430 0
SVR10 1,350 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,650–1,660 +5
STR20 1,370–1,400 +10
STR20 composite 1,380–1,390 +10
Malaysia SMR20 1,370–1,380 +5
SMR20 composite 1,380–1,390 +25
Indonesia SIR20 1,380–1,390 +5

Nguồn: sci99.com