Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/3/2017

0
49
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/3/2017

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,400-10,500 -150
Zhejiang (East China) 10,400-10,500 -150
Shanghai (East China) 10,500 0
Tianjin (North China) 10,300 -275
Yunnan (Southwest China) 10,600-10,800 -550
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 10,300 -200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,400-9,600 -150
Shanghai (East China) 10,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,800 -500
Shandong (North China) 12,800-12,900 -450
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100 -75
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,100 -50
SVR3L Hengshui (North China) 9,950-10,000 -400
Shanghai (East China) 9,900-9,950 -325
Shandong (North China) 9,700 -400
Zhejiang (East China) 10,200 -50
Guangdong (South China) 10,200 -100

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,750-1,760 0
STR20 1,430-1,460 -10
STR20 composite 1,450-1,460 0
Malaysia SMR20 1,430-1,440 -10
SMR20 composite 1,440-1,450 0
Indonesia SIR20 1,400-1,410 0
SIR20 composite 1,420-1,430 0
Vietnam SVR3L 1,400-1,430 -75
SVR10 1,350 -30
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,650 -40
STR20 1,370-1,380 -10
STR20 composite 1,370-1,380 -15
Malaysia SMR20 1,360-1,380 -5
SMR20 composite 1,350-1,370 -30
Indonesia SIR20 1,380 -15

Nguồn: sci99.com