Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 28/2/2018

0
273
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 28/2/2018

Feb 28, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 15/1/2018 137,000 3,900 105,400 246,300
Tồn kho đến 28/2/2018 132,600 3,900 117,700 254,200
Thay đổi -4,400 0 +12,300 +7,900
Tỷ lệ thay đổi -3.21% 0.00% +11.67% +3.21%

Nguồn: sci99.com