Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 12/3/2018

0
370
Advertisement

Cập nhật Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 12/3/2018

1. Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,900–12,100 +50
Zhejiang (East China) 12,000–12,100 0
Shanghai (East China) 12,100–12,200 +275
Tianjin (North China) 11,900–12,000 0
Yunnan (Southwest China) 11,900–12,000 +100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,900 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,500–10,600 -50
Shanghai (East China) 11,200 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,500–14,600 +150
Shandong (North China) 14,400–14,600 +150
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,100 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 10,800–11,000 -50
SVR3L Hengshui (North China) 11,350 0
Shanghai (East China) 11,100–11,200 0
Shandong (North China) 11,000 -150
Zhejiang (East China) 11,700 0
Guangdong (South China) 11,500 -100

2. Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,835–1,845 +5
STR20 1,550–1,570 +10
STR20 composite 1,560–1,580 0
Malaysia SMR20 1,530–1,550 +5
SMR20 composite 1,540–1,550 +10
Indonesia SIR20 1,520–1,530 0
SIR20 composite 1,550–1,560 0
Vietnam SVR3L 1,570 0
SVR10 1,440–1,450 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,770–1,790 0
STR20 1,540 0
STR20 composite 1,490–1,510 +5
Malaysia SMR20 1,480–1,500 -5
SMR20 composite 1,490–1,510 +5
Indonesia SIR20 1,480 0

Nguồn: sci99.com