Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 7/3/2018

0
177
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 7/3/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 0
Zhejiang (East China) 12,100–12,200 -50
Shanghai (East China) 12,050–12,100 -75
Tianjin (North China) 12,050–12,100 -50
Yunnan (Southwest China) 12,000–12,100 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,500–10,600 -100
Shanghai (East China) 11,300 -100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,600–14,700 -75
Shandong (North China) 14,600–14,700 -50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,250–11,300 -25
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,100–11,150 -100
SVR3L Hengshui (North China) 11,550 0
Shanghai (East China) 11,200–11,300 -150
Shandong (North China) 11,000 -200
Zhejiang (East China) 11,800–11,900 -50
Guangdong (South China) 11,600–11,700 -150
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,840–1,850 0
STR20 1,540–1,560 -25
STR20 composite 1,570–1,580 -20
Malaysia SMR20 1,530–1,540 -20
SMR20 composite 1,530–1,540 -30
Indonesia SIR20 1,520–1,530 -20
SIR20 composite 1,550–1,560 -10
Vietnam SVR3L 1,540–1,560 -15
SVR10 1,440–1,450 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,780–1,800 0
STR20 1,550–1,560 0
STR20 composite 1,520–1,530 0
Malaysia SMR20 1,500–1,520 -10
SMR20 composite 1,510–1,520 -10
Indonesia SIR20 1,490–1,500 -5

Nguồn: sci99.com